Raport nr 48/2017
17:27 25.09.2017

Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2016/2017

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o dokonaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. obejmującego okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. („Raport Okresowy”).
W treści Raportu Okresowego w wyniku błędów edytorskich zostały przez omyłkę wskazane nieprawidłowe dane zawarte w notach:1) nota 32 – w pozycji Wartość udziałów niedających kontroli wpisano błędnie 11.080 zamiast 10.278;

2) nota 22.7 – w pozycji Zysk netto przydający udziałom niedającym kontroli wpisano błędnie 1.371 zamiast 1.249;
3) nota 22.4 – w pozycji Różnice kursowe z przeliczenia (stan na dzień 31 marca 2017 r.) wpisano błędnie 1.945 zamiast 1.410;
4) nota 15 – w pozycji Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności wpisano błędnie 2.297 zamiast 2.106;
5) nota 10 – w pozycji Podatek dochodowy wpisano błędnie 2.296 zamiast -724;
6) nota 22.9 – w pozycji Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki wpisano błędnie 6 746 zamiast 5 497 oraz w pozycji Zysk (strata na akcję) wpisano błędnie podstawowy: 0,52 rozwodniony: 0,52 zamiast podstawowy: 0,43 rozwodniony: 0,43.Ponadto, błąd opisany w pkt 6 powyżej został również powielony w treści sprawozdania w pozycji Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat oraz pozostałych całkowitych dochodów.

Jednocześnie Spółka informuje, że do Raportu Okresowego, została dodana dodatkowa nota 46 Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonym i opublikowanym sprawozdaniem finansowym.

W związku z korektą Raportu Okresowego audytor wydał ponowną opinię. Zaktualizowano również sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok oborowy 2016/2017 w pkt 4.11.1 i 3.4 poprzez uzupełnienie o informację o złożonej rezygnacji przez Prezesa Zarządu Pana Pawła Szewczyka z członkostwa i funkcji Prezesa Zarządu w Spółce oraz poprzez zaktualizowanie w pkt. 3.11.1 informacji dotyczącej postępowania w sprawie wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych.

Spółka przekazuje do publicznej wiadomości Raport Okresowy skorygowany w powyższym zakresie a także zaktualizowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok oborowy 2016/2017 wraz z nową opinią audytora.