Raport nr 10/2014
22.04.2014

Zakończenie prywatnej emisji obligacji przez jednostkę zależną Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii K przez jednostkę zależną Emitenta, tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz).

Złożone zostały zapisy na wszystkie z oferowanych 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Wobec powyższego Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając jako organ Funduszu w dniu 22 kwietnia 2014 r. dokonał ich przydziału. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii K wynosi 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).