Raport nr 30/2007
30.08.2007

I. Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2007r. II. Powołanie osoby nadzorującej Emitenta. III. Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 sierpnia 2007 r.

 1. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 sierpnia 2007 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 sierpnia 2007 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Buchajską.
  Agnieszka Buchajska – członek Rady Nadzorczej, lat 28
  Wykształcenie: Wyższa Szkoła Humanistyczna – Ekonomiczna w Zamościu (2000 – 2005).Doświadczenie zawodowe:

  • 2000 – obecnie, własna działalność gospodarcza
  • 2001 – 2006 nadzór nad spółką windykacyjną
  • 2001 – 2006 nadzorowanie spółki prowadzącej sieć 28 sklepów obuwniczych
  • 2004 – 2005 członek RN SANWIL S.A.

  Osiągnięcia zawodowe:

  • zbudowanie sieci 28 placówek handlowych i osiągnięcie pozycji dominującej sieci sprzedaży obuwia we Wschodniej Polsce
  • współudział w zbudowaniu organizacji zdolnej w sposób efektywny windykować zobowiązania masowe
  • zainicjowanie i nadzorowanie udanego procesu restrukturyzacji SANWIL S.A.

  Działalność prowadzona przez Agnieszkę Buchajską nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
  Agnieszka Buchajska nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A.
  Powołana osoba nadzorująca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 3. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 sierpnia 2007 r. następujący akcjonariusze wykonywali prawo głosu z akcji reprezentujących ponad 5 % głosów na NWZ:
  • Pani Monika Chadaj reprezentowała 405.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 33,06% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,11% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Sławomir Ćwik reprezentował 300.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 24,49% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 6,00% w ogólnej liczbie głosów;
  • Pan Artur Górnik reprezentował 280.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% w ogólnej liczbie głosów;
  • KI Sp. z o.o. reprezentowała 240.000 akcji i tyle samo głosów z akcji, co stanowi 19,59% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu oraz 4,80% w ogólnej liczbie głosów.

  Na ogólną liczbę 4.995.000 akcji Spółki, na NWZ reprezentowanych było 1.225.000 akcji (24,52%). Na każdą akcję przypada jeden głos.

Podstawa prawna:

 1. §39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 2. §28 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
 3. Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Treść uchwał podjętych:

Uchwała nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 4 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ireneusza Chadaja.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Kredyt Inkaso” S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:

 1. Elżbietę Żelazko – Nowosielską
 2. Agnieszkę Kędziera
 3. Bartłomieja Skiba

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. działając na podstawie art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4 i pkt 9 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Agnieszkę Buchajską.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Kredyt Inkaso” Spółka Akcyjna
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki.

§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w § 8 Statutu po dotychczasowej treści, która pozostaje bez zmian dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 15 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie i kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej albo odbyciem najbliższego Walnego Zgromadzenia które nie zatwierdziło wyboru członka w drodze kooptacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Wiceprzewodniczącego.’

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.

Artur Górnik – Prezes Zarządu