Raport nr 59/2010K
12.10.2010

Korekta raportu bieżącego Nr 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że do raportu bieżącego nr. 59/2010 z dnia 4 października 2010 r. wkradł się błąd. W komunikacie błędnie podano datę dokonania wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz rejestracji zmian w Statucie przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS. Prawidłowa data to 1 października a nie jak wcześniej podano, 4 października. Poniżej przesyłamy prawidłową treść raportu.

 

„I. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym z Centralnej Informacji KRS odpisu z rejestru przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 1 października 2010 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w wyniku emisji akcji „gratisowych” serii F.
W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5 816 009,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:

a. 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
b. 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja,
c. 499 000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja,
d. 322 009 (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy) złoty każda akcja.
Łączna ilość głosów z wszystkich akcji wynosi 5 816 009. Z tego na akcje serii A przypada 3 745 000 głosów, na akcje serii B 1 250 000 głosów, na akcje serii C 499 000 głosów oraz na akcje serii F 322 009 głosów.

II. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym z Centralnej Informacji KRS odpisu z rejestru przedsiębiorców powziął wiadomość, że w dniu 1 października 2010 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 lipca 2010 r.
Dokonane zmiany w Statucie polegają na tym, że:
1. Zmieniono § 3 ust 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 5 816 009,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja.”
2. W § 8 ust. 4 pkt. 2 Statutu po dotychczasowej treści dodano nowe zdanie w brzmieniu: „W przypadku wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w celu jej ukonstytuowania zwołuje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dokonania wyboru.”

3. W § 3 dodano ustępy od 4a do 4d w brzmieniu:

„4a) Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 lipca 2013 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 4 120 500,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy pięćset zero groszy) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego przy czym akcje mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty). Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej, przy czym tak ustalona cena emisyjna, w przypadku emisji z wyłączeniem prawa poboru, nie może być niższa więcej niż o 10 % od średniego kursu zamknięcia akcji spółki z ostatnich 6 miesięcy od poprzedniego dnia daty uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej.
4b) Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust 4a, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
4c) Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
4d) W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż do dnia 1 lipca 2013 roku. Zapisy ust. 4c stosuje się odpowiednio.”

Szczegółowa podstawa:

I) § 5 ust. 1 pkt 9 w związku z § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.),
II) § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.).”