Raport nr 18/2010
1.04.2010

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2010 r. i kończącym sie 31 marca 2010 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2010 r. i kończącym się 31 marca 2011 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
Raporty kwartalne:

  • za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.: 16 sierpnia 2010 r.,
  •  za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.: 14 lutego 2011 r.,

Raporty roczne:

  • jednostkowy raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2009 r. i kończący się 31 marca 20010 r.: 31 maja 2010 r., w związku z czym raport okresowy za IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2009 r. i kończącego się 31 marca 2010 r. nie będzie przekazywany.

Raporty półroczne:

  • jednostkowy raport półroczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r.: 30 listopad 2010 r.

Podstawa prawna raportu: paragraf 103 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259).