Raport nr 26/2011
4.04.2011

Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03 o łącznej wartości 75 mln zł.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Zamościu (Emitent) informuje o zakończeniu prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03.
Złożone zostały zapisy na wszystkie z oferowanych 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S02 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, jak również na wszystkie z oferowanych 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S03 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.
Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 4 kwietnia 2011 r. dokonał ich przydziału.
Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii S02 i S03 wynosi 75.000.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów).