Raport nr 65/2016
18:45 5.09.2016

Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała datowane na 05.09.2016 r. zawiadomienie, pochodzące od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego w imieniu własnym oraz zarządzanych przez nią funduszy inwestycyjnych będących akcjonariuszami Spółki, tj. Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dotyczące zmniejszenia łącznie przez te podmioty udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Treść tego zawiadomienia przedstawia się następująco:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot uprawniony do zarządzania portfelami funduszy inwestycyjnych oraz jako organ uprawniony do reprezentowania funduszy inwestycyjnych,
2. w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej ,,Fundusze”)
niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. (dalej ,,Spółka”), dokonanej w dniu 1 września 2016 r., zmniejszył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia Fundusze posiadają 0 sztuk akcji Spółki stanowiących 0,00% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 0 głosów, które stanowią 0,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą Fundusze posiadały 1 114 168 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 114 168 głosów, co stanowiło 8,61 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Sprzedaż akcji Spółki stanowi odpowiedź na wezwanie ogłoszone w dniu 26 lipca 2016 r. przez spółkę WPEF VI Holding V B.V. z siedzibą w Bossum, Holandia, podmiot zależny od Waterland Private Equity Investmens. Rozliczenie transakcji ma nastąpić 6 września 2016 r.”