Raport nr 41/2016
5.04.2016

Powołanie osób nadzorujących

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało dnia 5 kwietnia 2016 r. w skład Rady Nadzorczej Emitenta:
– Pana Ireneusza Chadaja;
– Pana Marka Gabryjelskiego;
– Pana Tomasza Mazurczak;
– Pana Andrzeja Soczka;
– Pana Karola Macieja Szymańskiego (wybór nastąpił w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza Gamex sp. z o.o.);
– Pana Piotra Urbańczyka (wybór nastąpił w w trybie głosowania grupami przez grupę utworzoną przez akcjonariusza Gamex sp. z o.o.);
– Pana Piotra Woźniaka.
Ponadto akcjonariusz Gamex sp. z o.o. głosujący w ramach grupy oddelegował Pana Piotra Urbańczyka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Zgodnie z oświadczeniami wszystkich ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, działalność prowadzona przez te osoby nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.
Ww. osoby nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Pana Piotra Urbańczyka oraz Pana Karola Macieja Szymańskiego stanowią załącznik do niniejszego raportu. Życiorys Pana Piotra Urbańczyka został opublikowany przez Emitenta raportem bieżącym nr 60/2015. Życiorys Pana Karola Macieja Szymańskiego zostanie opublikowany przez Spółkę po jego otrzymaniu.