Raport nr 2/2016 K
21.01.2016

Korekta raportu: zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy oraz nabycie znaczących aktywów

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 08.01.2016 r., która to korekta dotyczy uzupełnienia treści raportu o informacje wynikające z zakwalifikowania znaczącej umowy również jako nabycia znaczącego aktywa oraz dokonania przeliczenia danych podanych w przedmiotowym raporcie wyrażonych w walucie obcej wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP.
Skorygowana treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Jednostka Zależna”, „Nabywca”) podpisała w dniu 8 stycznia 2016 roku Umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z Idea Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii („Zbywca”).
Przedmiotem Umowy jest nabycie przez Jednostkę Zależną pakietu wierzytelności W szczególności obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników – podmiotów gospodarczych i przedsiębiorstw z tytułu umów pożyczek niezabezpieczonych i zabezpieczonych, w tym hipotecznie, o łącznej wartości nominalnej około 77 mln RON („Pakiet Wierzytelności”) za cenę około 24 mln RON („Cena”). Przeliczając w/w wartości wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień wystąpienia zdarzenia łączna wartość nominalna nabytego pakietu wierzytelności wynosi około 74 mln PLN, zaś cena około 23 mln PLN.
Umowa nie przewiduje warunków zawieszających.
Umowa nie przewiduje kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 EUR.
Pozostałe jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
W oparciu o powyższą umowę jednostka zależna Emitenta nabyła jednocześnie aktywa znacznej wartości. Wartość ewidencyjna nabytych aktywów w księgach rachunkowych jednostki zależnej równa jest cenie nabycia. Nabycie aktywów sfinansowane zostanie ze środków własnych.
Pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Zbywcą nie ma powiązań. Emitent jest jedynym wspólnikiem Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu, posiadającym 100% akcji w kapitale zakładowym tej Spółki jak i 100% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto Pan Paweł Robert Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A.
Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych certyfikatów inwestycyjnych, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Z uwagi na okoliczność, że nabycie nie dotyczy nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części jego mienia, nieruchomości lub innych środków trwałych ani też nabycia, zbycia lub obciążenia akcji (udziałów) ograniczonym prawem rzeczowym w innych jednostkach podanie danych, o których mowa w § 7 pkt 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim nie ma zastosowania.

Podstawa prawna:
– § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim