Raport nr 6/2013
22.02.2013

Skup akcji własnych – transakcja pakietowa odkupu akcji od DM Copernicus Securities S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2013 r. w transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych dokonał odkupu 13.279 akcji Spółki od Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. (Copernicus), zgodnie z warunkami określonymi w:
a) Uchwale Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do nabywania akcji własnych Emitenta oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego, przekazanej Raportem Bieżącym nr 22/2012 w zw. z Uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych,
b) Porozumieniu w sprawie pośrednictwa Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. w skupie akcji własnych Spółki, zawartego w dniu 27 listopada 2012 r. (RB nr 35/2012),
c) z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał organów statutowych Spółki.

1. Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 12,46 zł za sztukę.

2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł, a łączna wartość nominalna nabytych akcji to 13.279,00 zł.

3. Akcje dają prawo do 0,102 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

4. Nabyte akcje stanowią 0,102 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek głosów na Walnym Zgromadzeniu.

5. Po rozliczeniu transakcji, co nastąpi 25 lutego 2013 r., Spółka będzie w posiadaniu 21.943 akcji własnych, stanowiących 0,1696 % kapitału zakładowego i taki sam odsetek ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Celem skupu akcji własnych Spółki jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Przy czym Walne Zgromadzenie Spółki jest uprawnione do zmiany celu, w którym w ramach niniejszego Programu nabywane będą Akcje Własne.

Trwający skup akcji Kredyt Inkaso S.A. prowadzony na zlecenie Spółki, za pośrednictwem Copernicusa, obejmuje skup z rynku do 2.587.301 sztuk akcji po cenie mieszczącej się w granicach od 1,00 zł do 18,00 zł.
Skup ma się zakończyć do 9 lipca 2017 r., o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze skupem. Stworzony na ten cel kapitał rezerwowy wynosi 6.368.768,72 zł.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 6 w powiązaniu z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).