Raport nr 7/2021
17:55 20.04.2021

Ustanowienie trzeciego pakietu zabezpieczeń obligacji serii F1.

W nawiązaniu do raportu bieżącego 26/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz 33/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o tym, że zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii F1 („Warunki Emisji”):
1) Emitent skutecznie ustanowił zastaw rządzony prawem luksemburskim na posiadanych przez Emitenta wewnątrzgrupowych obligacjach korporacyjnych o wartości nominalnej 100 milionów złotych; oraz
2) powziął informację, iż jej podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme skutecznie ustanowił zastawy rządzone prawem rumuńskim oraz prawem polskim, na należących do tej spółki portfelach wierzytelności o łącznej wartości godziwej 58,87 milionów złotych, a tym samym zgodnie z Warunkami Emisji ustanowienie dotychczas przez Emitenta i podmioty z jego grupy kapitałowej zastawów rejestrowych do łącznej wysokości 200 milionów złotych
– w celu zabezpieczenia wierzytelności (i) obligatariuszy obligacji serii F1 oraz (ii) obligatariuszy obligacji serii B1, E1, PA01, PA02 wyemitowanych przez Emitenta przed datą emisji obligacji serii F1, których warunki emisji zawierały klauzulę równego traktowania wierzycieli (pari passu) („Obligacje”).
Zastawy, o których mowa w niniejszym raporcie zostały ustanowione zgodnie z Warunkami Emisji. Powyższe zabezpieczenia stanowią trzeci pakiet zabezpieczeń zabezpieczających roszczenia obligatariuszy z tytułu Obligacji, ustanawianego zgodnie z Warunkami Emisji. O ustanowieniu kolejnych zabezpieczeń Obligacji zgodnie z Warunkami Emisji Emitent poinformuje oddzielnym raportem bieżącym.

Pliki do pobrania