Raport nr 30/2008
11.08.2008

Transakcja sprzedaży akcji Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 11 sierpnia 2008 r. otrzymał na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950) informację o transakcji sprzedaży akcji Spółki Kredyt Inkaso S.A.

Dnia 6 sierpnia 2008 r. Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. Artur Górnik sprzedał 37 000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji KREDYT INKASO S.A. po 13,50 zł. za sztukę. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: GPW – sesyjna zwykła. Informację sporządzono w Zamościu dnia 11 sierpnia 2008 r.

Ponadto również dnia 6 sierpnia 2008 r. KI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w której Artur Górnik jest Prezesem Zarządu i jedynym wspólnikiem) sprzedała 3 000 (trzy tysiące) akcji KREDYT INKASO S.A. po 13,50 zł. za sztukę. Miejsce i tryb zawarcia transakcji: GPW – sesyjna zwykła . Informację sporządzono w Zamościu dnia 11 sierpnia 2008 r.

Jednocześnie Prezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. (Emitenta) poinformował, że nie zamierza w dającej się przewidzieć przyszłości dokonywać zmniejszenia swojego stanu posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A..

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.)

Artur Górnik – Prezes Zarządu