Raport nr 4/2014
5.02.2014

Informacja o przekroczeniu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o przekroczeniu 5 % udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A. przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-238), ul. Długa 16, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”), informuje o nabyciu w dniu 29 stycznia 2014 r. przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 002, akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wskutek czego udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Przed powyższą transakcją Towarzystwo, ani żaden z zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, nie posiadały akcji Spółki.

W wyniku transakcji, na dzień 29 stycznia 2014 r. Fundusz posiadał 1 293 500,00 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 9,99% głosów w Spółce, co stanowi 9,99% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki”.