Raport nr 33/2021
17:17 2.09.2021

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem walnego zgromadzenia

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym informuje o zwołaniu  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r., godz. 09:00, w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18, (Sound Garden Hotel), 02 – 092 Warszawa.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa i wykonywania głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, projekty uchwał oraz istotne dokumenty, które mają być przedmiotem Walnego Zgromadzenia (Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej) stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Pliki do pobrania