Raport nr 9/2015
22.03.2015

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2015 r. jednostka zależna Emitenta tj. Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz Subfunduszu KI 1 („KI II NS FIZ”) i Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”, „Cedent”) zawarła rozporządzającą umowę przelewu wierzytelności (cesji). Umowa powyższa została zawarta w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartej w dniu 8 marca 2012 r. zobowiązującej umowy cesji, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2012 z dnia 9 marca 2012 r.
Przedmiotem umowy jest nabycie przez KI II NS FIZ wierzytelności objętych zawartą pomiędzy tymi samymi stronami w dniu 8 marca 2012 r. umową subpartycypacji (raport bieżący nr 14/2012 z dnia 9 marca 2012 r.), które w dacie wygaśnięcia umowy subpartycypacji, tj. w dniu 8 marca 2015 r. pozostały niezaspokojone w jakikolwiek sposób. Łączna wartość nominalna przelewanych wierzytelności wynosi ok. 307 mln zł. KI II NS FIZ nabył przedmiot przelewu za cenę ok. 29 mln zł, przy czym cena ta została już zapłacona tytułem zaliczki w terminie 3 dni od dnia zawarcia zobowiązującej umowy cesji, tj. w dniu 12 marca 2012 r.
Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych, nie jest również zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu. Kryterium stanowiącym podstawę uznania za umowę znacznej wartości jest cena nabycia pakietu wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.