Raport nr 1/2012
2.01.2012

Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i prywatnej emisji obligacji serii U02 o wartości 5 mln. zł

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o zakończeniu publicznej emisji obligacji serii U01i prywatnej emisji obligacji serii U02.

Zostały złożone zapisy na wszystkie z oferowanych, w ramach oferty publicznej, 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii U01 o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, jak również na wszystkie z oferowanych, w ramach oferty prywatnej, 5 000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii U02 o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

Wobec powyższego, zgodnie z harmonogramami ofert, Zarząd Emitenta w dniu 2 stycznia 2012 roku dokonał ich przydziału.
Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii U01 i U02 wynosi 40 000 000 zł (czterdzieści milionów złotych).