Raport nr 8/2015
17.04.2015

Spełnienie warunku zawieszającego dotyczącego umowy kredytowej jednostki zależnej Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. dotyczących umowy kredytowej jednostki zależnej Emitenta, tj. KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A. z siedzibą w Luxemburgu („Jednostka Zależna”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. spełniony został brakujący warunek zawieszający wypłatę przez Bank (Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) drugiej transzy kredytu.
Raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. Emitent informował o spełnieniu brakujących warunków zawieszających pierwszej transzy kredytu.
Wobec złożenia w Banku zaświadczenia z TFI zarządzającego funduszem potwierdzającego, iż Jednostka Zależna (Kredytobiorca) jest posiadaczem 26 667 Certyfikatów Inwestycyjnych Serii C, emitowanych przez OMEGA Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o łącznej wartości emisyjnej 32 720 409,00 zł w całości opłaconych – spełniony został warunek zawieszający wypłatę drugiej transzy kredytu.
W wyniku powyższego w dniu 17 kwietnia 2015 r. druga transza kredytu w wysokości 19 849 677,29 zł zostanie uruchomiona.