Raport nr 24/2015
28.08.2015

Zawiadomienie o zbyciu akcji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (28 sierpnia 2015 r.) powziął wiedzę o wpłynięciu zawiadomienia z dnia 27 sierpnia 2015 r. o zbyciu akcji Kredyt Inkaso S.A. przez Dekra Holding Limited o poniżej treści:

„Spółka Dekra Holdings Limited, z siedzibą w Larnace pod adresem: Ermou, 32-34, Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE 166586 (dalej jako „Dekra”), w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”) zawiadamiamy o zbyciu akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672 (dalej „Kredyt Inkaso”). Wskazane powyżej zbycie nastąpiło w drodze wniesienia do spółki Konary LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Deleware 19901, Hrabstwo Kent, wpisana do rejestru spółek pod numerem 5805636, wkładu niepieniężnego w postaci akcji Kredyt Inkaso na skutek czego Dekra nie posiada akcji w Kredyt Inkaso.
Zbycie akcji nastąpiło na podstawie Umowy Przeniesienia Własności Akcji z dnia 24 sierpnia 2015r.
Przed zdarzeniami objętymi niniejszym zawiadomieniem spółka Dekra posiadała 657.286 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji Kredyt Inkaso, która to liczba stanowi 5,08% udziału w jej kapitale zakładowym i bezpośrednio uprawnia do oddania 657.286 (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Kredyt Inkaso, co stanowi 5,08% głosów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso.
Dekra informuje, że aktualnie nie posiada akcji Kredyt Inkaso i nie przysługują jej prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników Kredyt Inkaso.”