Raport nr 31/2011
13.04.2011

Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2011 r. otrzymał od członka Zarządu Spółki, na podstawie przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 229, poz. 1950), informację o nabyciu akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta, co nastąpiło w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 11 kwietnia 2011 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Z otrzymanej informacji wynika, co następuje:
1) Prezes Zarządu Emitenta Artur Górnik w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w dniu 11 kwietnia 2011 r., o czym informację powziął w dniu 12 kwietnia 2011 r., nabył bezpośrednio 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta. Dane te wynikają z informacji sporządzonej w dniu 13 kwietnia 2011 r. i złożonej Emitentowi w dniu dzisiejszym tj. 13 kwietnia 2011 r.