Raport nr 25/2012
10.08.2012

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 9 sierpnia 2012 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno – Finansowego EUROFIN Sp. z o. o. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w celu przeprowadzenia badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012/2013 rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. a kończący się 1 marca 2013 r., przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2012/2013 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2012 r. a kończącego się 1 marca 2013 r.
Dane o wybranym podmiocie: Przedsiębiorstwo Doradztwa Ekonomiczno – Finansowego EUROFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lipińskiego 8/5, 30 – 349 Kraków, miejsce prowadzenia działalności: ul. Kobierczyka 193B, 30 – 382 Kraków.
Podstawa uprawnień: Spółka wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 551.
Emitent korzystał w przeszłości z usług Przedsiębiorstwa Doradztwa Ekonomiczno – Finansowego EUROFIN Sp. z o. o. Wybrany biegły rewident dokonał:
1) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 28.12.2006 r. i kończący się 31.03.2008 r.;
2) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2008 r. i kończący się 31.03.2009 r.;
3) przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04. 2009 r. i kończący się 31.03.2010 r.;
4) wykonywał usługi poświadczające, opinie i raporty wymagane do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso S.A.;
5) przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.04.2010 r. do 30.09.2010 r. oraz badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego za ten sam okres, a także do badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 01.04.2010 r. i kończący się 31.03.2011 r.
6) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012 rozpoczynający się 1 kwietnia 2011 r. a kończący się 1 marca 2012 r., przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze roku obrotowego 2011/2012 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2011 r. a kończącego się 1 marca 2012 r. oraz badania prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. na rok obrotowy 2011/2012.
Umowa Kredyt Inkaso S.A. z Przedsiębiorstwem Doradztwa Ekonomiczno – Finansowego EUROFIN Sp. z o. o. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia czynności.
Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.