Raport nr 13/2021
17:10 6.05.2021

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), datowanym na dzień 30 kwietnia 2021 r., żądaniem („Żądanie”) umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2021 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2021 („NWZ”), następujących zmian w porządku obrad NWZ, wynikających z powyższego Żądania Akcjonariusza:

1) Po punkcie 5 wprowadzono zgodnie z Żądaniem jako punkt 6, treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 6,
2) Po punkcie 8 wprowadzono jako punkt 10 treść proponowanego przez Akcjonariusza punktu oznaczonego w Żądaniu numerem 11.

W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad NWZ.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wyjaśnienie przez Zarząd Spółki powodów niepodania do publicznej wiadomości zgłoszonego przez BEST S.A. w dniu 1 lutego 2021 roku żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt inkaso S.A. celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt inkaso S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, a także podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
1) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 – § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
2) podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1) i 2) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania oraz odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza.

Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.

Pliki do pobrania