Raport nr 26/2013
24.07.2013

Powołanie osób nadzorujących Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2013 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w składzie:

– Ireneusz Chadaj,
– Marek Gabryjelski,
– Robert Gajor,
– Tomasz Mazurczak,
– Krzysztof Misiak,
– Andrzej Soczek.

Działalność prowadzona przez w/w osoby nadzorujące nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta.

W/w osoby nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Kredyt Inkaso S.A. oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się w załącznikach.