Raport nr 18/2011
16.03.2011

Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Moniki Chadaj informacje o zmianie ilości posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta, zmianie procentowego udziału akcji posiadanych w kapitale zakładowym Emitenta oraz o zmianie liczby posiadanych głosów z akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o poniższej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.1439, ze zm.), (zwanej dalej: Ustawą), zawiadamiam, iż w na podstawie umowy objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki Kredyt Inkaso S.A. (zwanej dalej: Emitentem), zawartej w ramach subskrypcji prywatnej, w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, z siedzibą w Zamościu przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, która miała miejsce w dniu 07 marca 2011 r. (o czym wiadomość powzięto dnia 14 marca 2011 r.), nabyłam 88.243 akcji zwykłych na okaziciela serii G, w wyniku czego doszło do zmiany ilości posiadanych akcji Emitenta w kapitale zakładowym, zmiany procentowego udziału akcji posiadanych w kapitale zakładowym Emitenta oraz do zmiany liczby posiadanych głosów z akcji i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Wobec powyższego przekroczyłam próg 5% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy.

Wobec powyższego, stosownie do art. 69 ust. 4 Ustawy, przekazuję następujące informacje.

I. Przed zmianą posiadałam łącznie 427.272 (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwie) akcje Emitenta, co stanowiło 4,85 % kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 427.272 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,85 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
II. Aktualnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w KRS, mającego miejsce w związku z emisją 352.971 zwykłych akcji na okaziciela serii G, posiadam 515.515 (słownie: pięćset piętnaście tysięcy pięćset piętnaście) akcji Emitenta, co obecnie stanowi 5,62 % kapitału zakładowego. Akcje te uprawniają do wykonywania 515.515 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,62 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.”