Raport nr 28/2010
4.06.2010

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna działając na podstawie Art. 395. § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 01 lipca 2010 r., godz. 11:00, w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, 02 – 675 Warszawa, budynek Taurus, sala konferencyjna, parter.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, porządek obrad, propozycje zmian w statucie, projekty uchwał oraz uzasadnienia do proponowanych uchwał zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.