Raport nr 13/2024
12:44 1.03.2024

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Emitenta, tj. Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie („KIRO”), podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego KIRO z kwoty 4 500 000,00 RON do kwoty 45 500 000,00 RON, tj. o kwotę 41 000 000,00 RON, w drodze emisji 4 100 000 nowych akcji o wartości nominalnej 10 RON każda. Nowo utworzone akcje w podwyższonym kapitale zakładowym KIRO zostaną w całości objęte i opłacone przez Emitenta. Podwyższony kapitał zostanie w całości pokryty wkładem pieniężnym.

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego struktura akcjonariatu KIRO będzie przedstawiać się następująco:

  • Emitent będzie posiadać 4 437 500 akcji o łącznej wartości nominalnej 44 375 000,00 RON, co stanowi 97,53% kapitału zakładowego KIRO, wobec dotychczasowych 337 500 akcji o łącznej wartości nominalnej 3 375 000,00 RON, co stanowiło 75% kapitału zakładowego KIRO,
  • Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (spółka zależna wobec Emitenta) będzie posiadać 112 500 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 125 000 RON, co stanowi 2,47% kapitału zakładowego KIRO, wobec dotychczasowych 112 500 akcji o łącznej wartości nominalnej 1 125 000 RON, co stanowiło 25% kapitału zakładowego KIRO.

Podwyższenie kapitału zakładowego KIRO ma istotny, pozytywny wpływ na strukturę finansowania KIRO, w szczególności pozwoli osiągnąć odpowiednie i pożądane w średnim i długim horyzoncie czasowym relacje pomiędzy finansowaniem kapitałem własnym oraz obcym.

Środki z podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na bieżącą działalność KIRO, jak również na spłatę zobowiązań wobec podmiotów z Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso („Grupa Kapitałowa”).

W ocenie Spółki przedmiotowe zdarzenie, poprzez poprawę standingu finansowego KIRO, powinno przyczynić się do dalszego rozwoju KIRO oraz Grupy Kapitałowej.

Podwyższenie kapitału zakładowego KIRO nastąpi z dniem opłacenia podwyższonego kapitału zakładowego przez Spółkę, o czym Spółka powiadomi w odrębnym raporcie.

Pliki do pobrania