Raport nr 29/2013
7.09.2013

Wygaśnięcie umowy poręczenia

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że z upływem 6 września 2013 roku nastąpiło uprawomocnienie się wpisu zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności ustanowionego przez podmiot zależny Kredyt Inkaso S.A. – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”, „Emitent Obligacji”) w celu zabezpieczenia emisji obligacji serii I.

Jak informowano w raportach bieżących Nr 14/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku, Nr 17/2013 z dnia 4 lipca 2013 roku oraz Nr 18/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku Kredyt Inkaso S.A. zawarła umowy poręczenia z każdym z nabywców obligacji serii I wyemitowanych przez KI I NS FIZ, którym przydzielono te obligacje do czasu prawomocnego wpisu do rejestru zastawów, zastawu rejestrowego na portfelu wierzytelności należącym do Emitenta Obligacji.

W wyniku powyższego wygasły umowy poręczenia zawarte przez Kredyt Inkaso S.A. z każdym z nabywców obligacji serii I, którym przydzielono te obligacje.