Raport nr 34/2009
27.08.2009

Prywatna emisja obligacji serii M

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że w dniu 26 sierpnia 2009 r. na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o prywatnej emisji obligacji serii M.

  1. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje od 1 (jeden) do 1.500 (tysiąc pięćset) obligacji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda. Maksymalna wartość Emisji Obligacji została ustalona na kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.
  2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych.
  3. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
  4. Wykup Obligacji nastąpi po upływie pełnych 730 (słownie: siedemset trzydzieści) dni liczonych od dnia przydziału Obligacji. Pierwszy Okres Odsetkowy trwa 181 dni. Drugi Okres Odsetkowy trwa 184 dni. Trzeci okres odsetkowy trwa 181 dni. Czwarty okres odsetkowy trwa 184 dni. Uprawnionemu z obligacji przysługiwać będzie oprocentowanie zmienne, w wysokości WIBOR 6M plus stała marża, liczone od wartości nominalnej Obligacji. Wysokość marży zostanie ustalona w formie uchwały przez Zarząd Emitenta przed rozpoczęciem zapisów na Obligacje. Treść uchwały w sprawie ustalonej wysokości marży zostanie rozdystrybuowana do inwestorów w sposób w jaki zostało dystrybuowane Memorandum Informacyjne. W przypadku, gdy Termin Wykupu przypadać będzie na dzień wolny od pracy, wykup nastąpi w kolejnym dniu roboczym przypadającym po dniu zapadalności (730 dzień) Obligacji. Wykup Obligacji w Terminie Wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego, równego sumie wartości nominalnej Obligacji.
    Wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. Płatności z tytułu wykupu Obligacji dokonywane będą jedynie na rzecz podmiotu (osoby prawnej lub fizycznej) ujawnionego w Ewidencji Obligacji prowadzonym przez Dom Maklerski. Z chwilą wykupu Obligacje podlegają umorzeniu. Spółka może dokonać wcześniejszego wykupu obligacji. Spółka musi jednak zawiadomić Obligatariusza o wcześniejszym wykupie co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Wykup może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego Obligatariusza. Liczba wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół. Obligacje mogą być wykupywane przez Spółkę przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia.
    Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek.
  5. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2009 r. (I kwartału roku obrotowego Emitenta) wyniosła 39.513 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii M nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

Artur Górnik – Prezes Zarządu