Raport nr 86/2016
18:04 28.10.2016

Powołanie osoby zarządzającej oraz rezygnacja prokurenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), że Rada Nadzorcza Spółki („RN”), podczas obrad w ramach posiedzenia zwołanego na dzień 28 października 2016 r. w siedzibie Spółki, powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2016-2019, Pana Piotra Andrzeja Podłowskiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 1 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje o powołanej w skład Zarządu osobie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Uzupełnienie składu zarządu nastąpiło w związku z rezygnacją Pana Jana Pawła Lisickiego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Jednocześnie w związku z ww. powołaniem, Spółka informuje o złożeniu rezygnacji Pana Piotra Podłowskiego ze sprawowania funkcji prokurenta Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2016 r.