Raport nr 43/2014
4.12.2014

Informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 20% głosów na WZ Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o powzięciu wiadomości od AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zarządzanego i reprezentowanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 20% głosów na walnym zgromadzeniu Kredyt Inkaso S.A. o poniższej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.), („Ustawa”), AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl Dąbrowskiego 1, zarządzające AGIO RB Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym („Fundusz”) zawiadamia, że w wyniku nabycia w dniu 3 grudnia 2014 roku przez Fundusz w ramach wpłat na certyfikaty inwestycyjne serii 004 akcji spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przekroczył 20% ogólnej liczby głosów. Jednocześnie dotychczas posiadany udział zwiększył się o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów.

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 1 900 072,00 akcji Spółki, stanowiących 14,69 % kapitału zakładowego Spółki, dających 1 900 072,00 głosy, co stanowiło 14,69 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo, w tym Fundusz, posiadają łącznie 3 090 837,00 akcji Spółki, co stanowi 23,89% kapitału zakładowego Spółki i daje 3 090 837,00 głosów oraz 23,89 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Towarzystwo, jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi, nie wyklucza zwiększania jak i zmniejszania stanu zaangażowania w Spółkę w ramach AGIO RB Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, jak i innych zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych.”