Raport nr 3/2018
15:24 8.02.2018

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Spółki

Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), informuje, że zgodnie z otrzymanym przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 8 lutego 2018 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31 stycznia 2018 r. zostało zarejestrowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12 936 509,00 złotych do kwoty 12 897 364,00 złotych, tj. o kwotę 39 145,00 złotych.

 

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało na podstawie uchwały nr 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz uchwały nr 23/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 39 145 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 39 145,00 złotych, które to akcje zostały uprzednio nabyte przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.

Po rejestracji obniżenia kapitału kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 897 364,00 złotych i dzieli się na 12 897 364 zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela, uprawiające do 12 897 364 głosów ogółem na walnym zgromadzeniu.