Raport nr 22/2017
15:54 28.04.2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017 r. i kończącym się 31 marca 2018 r. raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 r. i kończącego się 31 marca 2018 r.: 29 sierpnia 2017 r.,
  • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 r. i kończącego się 31 marca 2018 r.: 1 marca 2018 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) raport okresowy za II i IV kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2016 r. i kończącego się 31 marca 2017 r. nie będą przekazywane.

Raporty roczne:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.: 31 lipca 2017 r.

Raporty półroczne:

  • skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2017 r. i kończącego się 31 marca 2018 r.: 15 grudnia 2017 r.

Ponadto zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie przekaże odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.