Raport nr 5/2009
26.03.2009

Prywatna emisja obligacji serii H

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu informuje, że na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął uchwałę o emisji obligacji serii H.

  1. Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje 18 (osiemnaście) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych każda. Łączna wartość emisji może wynieść 7.200.000,00 (siedem milionów dwieście tysięcy) złotych. Minimalny próg dojścia emisji do skutku to subskrybowanie i opłacenie 1 (jednej) obligacji.
  2. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych.
  3. Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.
  4. Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 30 czerwca 2010 roku. Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Obligacje mogą być wykupywane przez Emitenta przed terminem wykupu jedynie celem ich umorzenia. O wcześniejszym wykupie Emitent musi zawiadomić Obligatariusza co najmniej 1 miesiąc przed planowanym terminem wykupu. Za zgodą Obligatariusza możliwy jest wykup bez zachowania tego terminu. Wykup może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego Obligatariusza. Liczba wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół. Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu obligacji przez Emitenta. Obligatariusz musi zawiadomić Emitenta o żądaniu wcześniejszego wykupu co najmniej 1 miesiąc przed żądanym terminem wykupu. Żądanie wykupu może dotyczyć całości lub części obligacji. W przypadku wykupu części obligacji, obligacje będą wykupywane proporcjonalnie od każdego Obligatariusza. Liczna wykupywanych obligacji będzie zaokrąglana w dół.
  5. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 10% (dziesięć procent) w skali roku i będzie wypłacane co kwartał w następujących terminach: 30 czerwca 2009 r., 30 września 2009 r., 31 grudnia 2009 r., 31 marca 2010 r. oraz w dniu Wykupu Obligacji. Dla celów naliczania oprocentowania przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
  6. Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 r. (III kwartału roku obrotowego Emitenta) wyniosła 35 667 tys. złotych. Wartość zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji serii H nie przekroczy 70% sumy bilansowej.

Artur Górnik – Prezes Zarządu