Raport nr 31/2017
15:37 30.06.2017

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii C1 w alternatywnym systemie notowań (Catalyst)

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A., Uchwały nr 146/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia na dzień 3 lipca 2017 roku, pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 103.000 (sto trzy tysiące) obligacji zwykłych na okaziciela serii C1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 103.000.000 zł (sto trzy miliony złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych) każda obligacja, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLKRINK00204.
Jednocześnie postanowiono określić dla w/w obligacji:
a) dzień ostatniego notowania – 18 marca 2020 r.,

b) jednostkę obrotu – 1 szt.,

c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,

d) symbol – KRI0320.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.