Raport nr 35/2012
27.11.2012

Porozumienie w sprawie skupu akcji KREDYT INKASO S.A.

Zarząd KREDYT INKASO S.A. ( „Emitent”) informuje, że 27 listopada 2012 r. podpisał z Domem Maklerskim Copernicus Securities S.A. („Copernicus Securities S.A.”) z siedzibą w Warszawie porozumienie do umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przez Copernicus Securities S.A., dotyczące pośrednictwa Copernicus Securities S.A. w skupie akcji własnych Emitenta.
Na mocy porozumienia Copernicus zobowiązuje się do skupu akcji Emitenta, na rachunek własny, na rynku regulowanym GPW, w zwykłych transakcjach sesyjnych, i ich sukcesywnej sprzedaży Emitentowi w transakcjach pakietowych (sesyjnych lub poza sesyjnych) lub w inny sposób umożliwiający identyfikację stron transakcji.

Skup akcji będzie dokonywany z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w Uchwale Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 lipca 2012 w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do nabywania akcji własnych Emitenta oraz utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego, przekazanej Raportem Bieżącym nr 22/2012 oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i uchwał organów statutowych Emitenta.

Przedmiotem skupu może być nie więcej niż 2 587 301 (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden) akcji Emitenta, po cenie która nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW, przy czym cena maksymalna nie może być wyższa niż 18,00 zł (słownie: osiemnaście złotych zero groszy) natomiast cena minimalna nie może być niższa niż 1 zł (słownie: jeden złoty). Łączna cena nabycia akcji powiększona o koszty transakcji nie może być wyższa od kwoty 6 368 768,72 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze).

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.