Raport nr 1/2010
5.01.2010

Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 04 stycznia 2010 r. otrzymał od Pani Agnieszki Buchajskiej zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Kredyt Inkaso S.A. o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuję iż, jako osoba zobowiązana – członek RN dokonałam transakcji pakietowych posesyjnych zawartych na GPW w Warszawie. W dniu 28 grudnia 2009 r. zbyłam 104 500 (sto cztery tysiące pięćset) sztuk akcji po cenie 10 zł/szt. spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu;

Przed zmianą posiadałam bezpośrednio 1.607.000 (jeden miliony sześćset siedem tysięcy) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowiło 29,25% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniały do wykonywania 1.607.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Aktualnie po zawarciu transakcji posiadam bezpośrednio 1.502.500 (jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 27,35% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 1.502.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 27,35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Wobec faktu, iż jestem pomiotem dominującym w rozumieniu ustawy o ofercie w stosunku do spółki Renale Management Limited z siedzibą w Limassol która nabyła ode mnie wszystkie 104.500 sztuk akcji (będących przedmiotem niniejszego zawiadomienia), posiadam pośrednio również 704.500 sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 12,82% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 704.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;

Łącznie zatem, bezpośrednio i pośrednio, mój stan posiadania akcji Kredyt Inkaso S.A. nie uległ zmianie. Posiadam zatem (łącznie bezpośrednio i pośrednio) 2.207.000 (dwa miliony dwieście siedem tysięcy) sztuk akcji Kredyt Inkaso S.A., co stanowi 40,17% kapitału zakładowego Emitenta. Akcje te uprawniają do wykonywania 2.207.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 40,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie informuję, że w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia zamierzam utrzymywać stan posiadania akcji spółki na obecnym poziomie w ramach grupy kapitałowej.”

Data i miejsce sporządzenia zawiadomienia: Konstancin Jeziorna, 04.01.2010 r.

Podstawa prawna:

  1. Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439);
  2. Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w związku z przepisem § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229, poz. 1950).

Artur Górnik – Prezes Zarządu