Raport nr 13/2014
9.05.2014

Rejestracja obligacji wyemitowanych przez jednostkę zależną Emitenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 07 maja 2014 r., w którym informował o podjęciu w dniu 6 maja 2014 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) uchwały nr 443/14 o przyznaniu jednostce zależnej Emitenta tj. Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (Fundusz) statusu uczestnika KDPW w typie EMITENT oraz o zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych Funduszu tj. do 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii K, informuje że w dniu 09 maja 2014 roku dokonano rejestracji w/w obligacji w depozycie zgodnie z § 11 ust. 6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.