Raport nr 49/2017
17:22 27.09.2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 r. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o punktach porządku obrad od których rozpatrzenia odstąpiono

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2017 r.

Pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
– nr 7/2017;
– nr 8/2017;
– nr 9/2017;
– nr 10/2017;
– nr 12/2017;
– nr 13/2017;
– nr 14/2017;
– nr 15/2017.

Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Ponadto, zgodnie z podjętą uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło również od pkt 18 podpunkt 3, 4, 5 porządku obrad.