Raport nr 24/2011
1.04.2011

Prywatne emisje obligacji serii S02 i S03

Działając w oparciu o § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm. Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu („Emitent”) informuje, że na podstawie 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) podjął dwie uchwały o prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03.

I. Prywatna emisja obligacji serii S02:

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje do 60.000 (sześćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S02 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S02 została ustalona na kwotę nie większą niż 60.000.000,00 (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

4) Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, według stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie Okresu Odsetkowego powiększonej o 5%, w skali roku („Stopa Procentowa”). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesięcy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się 4 kwietnia 2011 r. Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 3 lata od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą Obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej („Należność Główna”) oraz Kwotę Odsetek należnych na Dzień Wykupu lub odpowiednio dzień wcześniejszego wykupu.

5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.828 tys. złotych (dodatkowo: wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.290 tys. zł).
6) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.

II. Prywatna emisja obligacji serii S03:

1) Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Zamościu emituje do 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji na okaziciela serii S03 o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji serii S03 została ustalona na kwotę nie większą niż 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.

2) Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

3) Obligacje nie są zabezpieczone. Emitent nie określa celu emisji.

4) Obligacja będzie oprocentowana według zmiennej stopy procentowej począwszy od pierwszego dnia pierwszego Okresu Odsetkowego, według stopy procentowej WIBOR dla depozytów 6 miesięcznych ustalonej na 2 dni robocze poprzedzające rozpoczęcie Okresu Odsetkowego powiększonej o 6%, w skali roku („Stopa Procentowa”). Okres Odsetkowy wynosi 6 miesięcy, pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się 4 kwietnia 2011 r. Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w dniu przypadającym 5 lat od dnia emisji. Każdemu Posiadaczowi, Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu za każdą Obligację kwotę odpowiadającą jej wartości nominalnej („Należność Główna”) oraz Kwotę Odsetek należnych na Dzień Wykupu lub odpowiednio dzień wcześniejszego wykupu.
5) Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.828 tys. złotych (dodatkowo: wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wyniosła 55.290 tys. zł).
6) Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Emitent zamierza zapewnić sobie finansowanie dłużne w wysokości docelowo dwukrotności kapitałów własnych pomniejszonych o kapitał z aktualizacji wynikający z przeszacowania portfeli zakupionych należności oraz o saldo wartości niematerialnych i prawnych. Intencją Spółki jest restrukturyzacja jej zadłużenia, w kierunku zmniejszenia kosztów jego obsługi i wydłużenia okresu zapadalności.