Raport nr 57/2015
25.11.2015

Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2015 z dnia 27 października 2015 roku Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że jednostka zależna Emitenta Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Jednostka Zależna, Nabywca) zawarła w dniu 25 listopada 2015 roku umowę przelewu wierzytelności (Umowa) z POLKOMTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zbywca).

Przedmiotem Umowy jest nabycie portfela wierzytelności obejmującego wierzytelności pieniężne Zbywcy wobec dłużników z tytułu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych o łącznej wartości nominalnej 43 059 541,74 zł za cenę w kwocie około 15,37 mln zł.

Zapłata ceny nastąpi do dnia 28 listopada 2015 r. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Umowa nie została zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu.

Emitent zarządza wierzytelnościami Jednostki Zależnej. Umowa przewiduje, że otrzymane przez Emitenta dane i dokumenty, w szczególności dane osobowe nie mogą zostać przekazane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Zbywcy. W przypadku naruszenia tego obowiązku Nabywca (tj. Jednostka Zależna) zapłaci karę umowną w wysokości 100 % ceny. Ponadto Umowa przewiduje, że Nabywca zobowiązuje się nie żądać i nie dochodzić od dłużników żadnych dodatkowych należności związanych z prowadzeniem pozasądowych działań windykacyjnych lub z innych tytułów nie wskazanych w Umowie, a za naruszenie tego obowiązku przewidziana jest kara umowna w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania Umowy za znaczącą umowę jest cena nabycia portfela wierzytelności, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.