Raport nr 63/2015
16.12.2015

Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że 16 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-130 Poznań, wpis na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod numerem 3654, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000369868, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015/16 rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku a kończący się 31 marca 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2015/16 rozpoczynający się 1 kwietnia 2015 roku a kończący się 31 marca 2016 roku.
Emitent korzystał w przeszłości z usług spółki Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

W/w audytor dokonał badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2013/14 rozpoczynający się 1 kwietnia 2013 roku a kończący się 31 marca 2014 roku, przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za I półrocze roku obrotowego 2013/14 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2013 roku a kończącego się 31 marca 2014 roku.

Ponadto w/w audytor dokonał również badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2014/15 rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku a kończący się 31 marca 2015 roku, przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za I półrocze roku obrotowego 2014/15 rozpoczynającego się 1 kwietnia 2014 roku a kończącego się 31 marca 2015 roku.

Umowa Kredyt Inkaso S.A z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ma zostać zawarta na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego.

Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi.