Raport nr 40/2016
5.04.2016

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 kwietnia 2016r., informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia oraz o punktach porządku obrad, od których rozpatrzenia odstąpiono

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 kwietnia 2016 r.
Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza GAMEX sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni złożył sprzeciw do uchwały nr 2/2016.
Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza reprezentujący BEST S.A. zgłosił sprzeciw do następujących uchwał:
– nr 10/2016;
– nr 11/2016;
– nr 12/2016;
– nr 13/2016;
Sprzeciwy zostały wpisane do protokołu obrad z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ponadto w związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.