Raport nr 51/2011
30.09.2011

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.) Zarząd Kredyt Inkaso S.A. informuje, że w dniu 30 września 2011 r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając zapisy uchwały nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KREDYT INKASO S.A. z dnia 30 września 2011 r. (zmieniono § 2 ust. 1 poprzez zmianę brzmienia, skreślono § 3 ust. 1a, zmieniono § 7 ust. 1 poprzez zmianę brzmienia, zmieniono § 8 poprzez dodanie ust. 8a i zmieniono § 10 poprzez dodanie ust. 4).
W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.