Raport nr 42/2015
2.10.2015

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 1 października 2015 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z dnia 28 lipca 2015 r., polegających na zmianie § 9 ust. 1 pkt. 1 oraz § 9 ust. 3 poprzez nadanie im nowego brzmienia.
Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki:
§ 9 ust. 1 pkt. 1
1) W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezes i Wiceprezesi Zarządu.
§ 9 ust. 3
1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
2) Prezes i Wiceprezesi Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.
Treść postanowień Statutu Spółki po zmianach:
§ 9 ust. 1 pkt. 1
1) W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym Prezes, Wiceprezes lub Wiceprezesi i Członek lub Członkowie Zarządu.
§ 9 ust. 3
1) Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
2) Prezes, Wiceprezesi i Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.