Raport nr 16/2020
16:28 25.09.2020

Informacja dotycząca istotnej zmiany wartości portfeli wierzytelności posiadanych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z prowadzonymi pracami audytowymi nad jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej i Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2019 r. oraz zakończonym 31 marca 2020 r., informuje o planowanym dokonaniu istotnej aktualizacji wyceny portfeli wierzytelności będących własnością grupy kapitałowej Kredyt Inkaso.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wartość aktualizacji wyceny pakietów wierzytelności za rok obrotowy zakończony 31 marca 2020 wynosi minus 55.006 tys. złotych (aktualizacja ujemna) w przypadku portfeli posiadanych przez grupę kapitałową Kredyt Inkaso. Aktualizacja wyceny związana jest w szczególności z pogłębionym przeglądem wartości portfeli wierzytelności spowodowanym między innymi pandemią SARS-CoV-2.

Powyższa aktualizacja nie pozostanie bez wpływu na wynik wskazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ostateczne dane dotyczące zarówno dokonanych aktualizacji wyceny wartości pakietów wierzytelności jak i wyniku finansowego zostaną opublikowane wraz z raportem okresowym w dniu 30 września 2020 r.

Pliki do pobrania