Raport nr 18/2015
28.07.2015

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 lipca 2015 r.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) działając w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianami), w załączeniu przesyła treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lipca 2015 r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwów nie zgłoszono.

Nie odstąpiono od żadnego z punktów z planowanego porządku obrad.

W związku z powierzeniem profesjonalnemu podmiotowi organizacji przebiegu Walnego Zgromadzenia w zakresie obsługi głosowania oraz obliczania liczby głosów przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej.