Raport nr 80/2010
16.11.2010

I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

I. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 listopada 2010 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego w wyniku emisji akcji serii E.
W chwili obecnej kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8 816 009,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja.
Łączna ilość głosów z wszystkich akcji wynosi 8 816 009. Z tego na akcje serii A przypada 3 745 000 głosów, na akcje serii B 1 250 000 głosów, na akcje serii C 499 000 głosów, na akcje serii F 322 009 głosów oraz na akcje serii E 3 000 000 głosów.

II. Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna informuje, że na podstawie pobranego w dniu dzisiejszym odpisu z KRS powziął informację, że Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował 16 listopada 2010 roku zmiany w Statucie uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r., następnie zmienione przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia z dnia 12 sierpnia 2010 roku oraz 08 września 2010 roku (zarejestrowanie podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E).
Dokonane zmiany w Statucie polegają na tym, że zmieniono § 3 ust 1 Statutu, który otrzymał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy wynosi 8 816 009,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden zł zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
c) 499 000 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
d) 322 009 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł zero groszy) każda akcja,
e) 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero gorszy) każda akcja.”