Raport nr 63/2011
15.12.2011

akończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii H oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji

Zarząd Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że zakończony został proces wykorzystywania środków z emisji akcji serii H.

Zgodnie z warunkami emisji środki pozyskane z emisji akcji serii H Emitent zamierzał przeznaczyć na finansowanie transakcji nabycia pakietów wierzytelności zarówno z rynku telekomunikacyjnego jak i bankowego, dokonywanych bezpośrednio przez Emitenta jak i poprzez podmioty zależne od Emitenta oraz na pokrycie kosztów dochodzenia tych wierzytelności.

Wpływ netto z emisji akcji serii H wyniósł 45 787 598,59 zł i wydatkowany został – zgodnie z zakładanymi celami emisji – następująco:

– całość kwoty 45 788 tys zł na zakup wierzytelności, z czego 45 788 tys. przez podmiot zależny poprzez objęcie obligacji emitowanych przez Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luksemburg) SA (patrz raport bieżący nr 60/2011 z dnia 09.12.20101r.).

Ponadto Emitent podaje ostateczne rozliczenie kosztów emisji:
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1 306 513,91 zł brutto, w tym na:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1 283 724,91 zł
b. wynagrodzenie subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję
c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 19 065,00 zł
d. promocji oferty: 3 724,00zł
Metoda rozliczenia kosztów: koszty emisji akcji w kwocie brutto pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,35 zł.