Raport nr 5/2017
18:21 6.02.2017

Informacja o cofnięciu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o złożeniu przez akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”) do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pisma procesowego z dnia 2.02.2017 r., którego treścią jest cofnięcie wniosku o wyznaczenie spółki Russel Bedford Poland Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako rewidenta do spraw szczególnych. Wniosek Akcjonariusza złożony był w trybie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.), a Spółka poinformowała o tym fakcie w raporcie bieżącym nr 96/2016.

W związku ze złożeniem powyższego pisma, odnośne postępowanie podlega umorzeniu. O wydaniu postanowienia w sprawie umorzenia postępowania o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych Spółka poinformuje odrębnie po powzięciu stosownej informacji w tym zakresie.