Raport nr 64/2022
16:47 25.10.2022

Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r., powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2022-2025, Pana Mateusza Bogutę – na funkcję Członka Zarządu.

Pan Mateusz Boguta ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Wydziale Finansów i Bankowości ze specjalnością: Zarządzanie Ryzykiem (2008 r.). Karierę zawodową rozpoczął w Deloitte Audyt, następnie w latach 2009 – 2011 pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Nadzoru Obrotu. Od 2011 r. do 2013 r. współpracował z Instytutem Rynku Kapitałowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako ekspert ds. rynku kapitałowego. W latach 2013 – 2020 kontynuował karierę zawodową w ATM S.A., zajmując kolejno stanowiska Dyrektora ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektora Kontrolingu oraz Dyrektora Finansowego. Następnie w okresie 2020 r. – 2021 r. piastował funkcję Group CFO w firmie Sunrise Energy.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Mateusza Boguta:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej wobec Spółki jako członek jej organu,
  • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pliki do pobrania