Raport nr 34/2013
19.12.2013

Emisje obligacji serii W1 oraz W2

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) informuje o podjęciu w dniu 19 grudnia 2013 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwał w sprawie przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii W1 oraz W2, na następujących warunkach:CEL EMISJI OBLIGACJI:

Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji serii W1 i W2 przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej Emitenta oraz na refinansowanie zadłużenia Emitenta.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Kredyt Inkaso S.A. wyemitowała:
a) 53 000 (pięćdziesiąt trzy tysiące) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii W1, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 53 000 000,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony złotych 00/100),
b) 17 000 (siedemnaście tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii W2, o wartości nominalnej 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 17 000 000,00 zł (siedemnaście milionów złotych 00/100).
Wskazane powyżej obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej obligacji zarówno serii W1, jak i W2 wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania obligacji jest zmienna (stała w okresie odsetkowym) i wynosi WIBOR6M + marża odsetkowa w wysokości 4,2% w skali roku w przypadku obligacji serii W1 i WIBOR6M + marża odsetkowa w wysokości 4,4% w skali roku w przypadku obligacji serii W2. W przypadku, gdy wzrost wskaźnika zadłużenia finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych wykazanego w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta do kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta wykazanych w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta przekroczy 200%, marża zostanie zwiększona o 25 punktów bazowych w skali roku. Natomiast w sytuacji, gdy ww. wskaźnik finansowy osiągnie wartość równą lub niższą od 200%, powiększona marża zostanie zmniejszona o 25 punktów bazowych w skali roku.
Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych. Dzień wykupu obligacji serii W1 nastąpi w terminie 42 miesięcy od dnia emisji obligacji, a dzień wykupu obligacji serii W2 w terminie 48 miesięcy od dnia emisji obligacji.
Emitent nie będzie uprawniony do wcześniejszego wykupu obligacji w całości lub części na jego żądanie. Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z obligacji bądź zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii W1 i W2 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Na koniec II kwartału roku obrotowego 2013/2014, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosiła 242 429 tys. zł, w tym 160 992 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 81 437 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych. Na koniec II kwartału roku obrotowego 2013/2014, wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta wynosiła 298 091 tys. zł, w tym 194 141 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 103 951 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych
W okresie do całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje zmniejszanie poziomu zobowiązań. Emitent, poza emisją obligacji serii W1 i W2, nie planuje zwiększać aktualnego poziomu zadłużenia. Podobnie Grupa Kapitałowa Emitenta nie planuje aktualnie zwiększać poziomu zadłużenia, ale biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju oraz dostępne źródła finansowania, Grupa Kapitałowa Emitenta może z czasem zwiększać poziom zobowiązań finansowych.

DANE UMOŻLIWIAJĄCE POTENCJALNYM NABYWCOM OBLIGACJI ORIENTACJĘ W EFEKTACH PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MA BYĆ SFINANSOWANE Z EMISJI OBLIGACJI, ORAZ ZDOLNOŚĆ EMITENTA DO WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBLIGACJI, JEŻELI PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST OKREŚLONE: nie dotyczy
ZASADY PRZELICZANIA WARTOŚCI ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO NA ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE: nie dotyczy
WYCENA PRZEDMIOTU ZASTAWU LUB HIPOTEKI DOKONANA PRZEZ UPRAWNIONEGO BIEGŁEGO: nie dotyczy
LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA, KTÓRA PRZYSŁUGIWAŁABY Z OBJĘTYCH AKCJI – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI: nie dotyczy
OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA – W PRZYPADKU GDYBY ZOSTAŁA DOKONANA ZAMIANA WSZYSTKICH WYEMITOWANYCH OBLIGACJI: nie dotyczy
LICZBA AKCJI PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNĄ OBLIGACJĘ: nie dotyczy
CENA EMISYJNA AKCJI LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA: nie dotyczy
TERMINY, OD KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ I WYGASAJĄ PRAWA OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI: nie dotyczy